قیمت دامنه

نوع دامنه
تعرفه ثبت دامنه
تعرفه انتقال دامنه
ثبت با مشخصات شما
اقدمات
domain ir.
ثبت تومان ۳۸۰۰
انتقال تومان ۳۸۰۰
ثبت با مشخصات رایگان
domain com.
ثبت ۱۲۵,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۲۵,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain net.
ثبت ۱۴۴,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۴۴,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain club.
ثبت ۱۵۳,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۵۳,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain org.
ثبت ۱۲۶,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۲۶,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain info.
ثبت ۱۶۹,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۶۹,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain biz.
ثبت ۱۸۶,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۸۶,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain ws.
ثبت ۲۰۹,۰۰۰ تومان
انتقال ۲۰۹,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain name.
ثبت ۱۴۰,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۴۰,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain asia.
ثبت ۱۷۸,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۷۸,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain tel.
ثبت ۱۹۵,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۹۵,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain me.
ثبت ۱۹۵,۰۰۰ تومان
انتقال ۱۹۵,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain mobi.
ثبت ۲۴۴,۰۰۰ تومان
انتقال ۲۴۴,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain tv.
ثبت ۴۶۴,۰۰۰ تومان
انتقال ۴۶۴,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain co.
ثبت ۲۸۹,۰۰۰ تومان
انتقال ۲۸۹,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain in.
ثبت ۸۵,۰۰۰ تومان
انتقال ۸۵,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان
domain eu.
ثبت ۲۹,۰۰۰ تومان
انتقال ۲۹,۰۰۰ تومان
ثبت با مشخصات رایگان